[Bảy ngày] – Chương 7


Chương 7: Ngày thứ bảy

Chuyển ngữ: Sunshine Team

Continue reading “[Bảy ngày] – Chương 7”

[Bảy ngày] – Chương 6


Chương 6: Ngày thứ sáu

Chuyển ngữ: Sunshine Team

Continue reading “[Bảy ngày] – Chương 6”

[Bảy ngày] – Chương 5


Chương 5: Ngày thứ năm

Chuyển ngữ: Sunshine Team

Continue reading “[Bảy ngày] – Chương 5”

[Bảy ngày] – Chương 4


Chương 4: Ngày thứ tư

Chuyển ngữ: Sunshine Team

Continue reading “[Bảy ngày] – Chương 4”

[Bảy ngày] – Chương 3


Chương 3: Ngày thứ ba

Chuyển ngữ: Sunshine Team

Continue reading “[Bảy ngày] – Chương 3”